بدرود تا روز موعود...

دل نوشته های پسری که عمرشو داد به باد... به پاش...

شهریور 94
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
51 پست
تنهایی
16 پست
احساسی
11 پست
غم_انگیز
3 پست
سنگین
5 پست
ممتاز
3 پست
درد_دل
2 پست
مرگ
2 پست
اعدام
1 پست
عدالت
1 پست
قصاص
1 پست
عشق
3 پست
خدا
3 پست
هجران
1 پست
غمگین
6 پست
دختر
3 پست
ناشناس
2 پست
شب
2 پست
مفهومی
4 پست
فلسفی
3 پست
حسرت
2 پست
سوختن
3 پست
عجیب
1 پست
خاص
3 پست
خودکشی
2 پست
نامردی
1 پست
زن
1 پست
1 پست